Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DW-6000 Programmable Digital Waveform Synthesizer
Jahr:
1985
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
MS-50 Modular Expander Synthesizer
Jahr:
1979
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Jahr:
1990
Marke:
Korg
Typ:
Drum machine
Modell:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Jahr:
1983