Marke:
Bontempi
Typ:
Synthesizer
Modell:
B8 Electric Chord Organ
Jahr:
1970
Marke:
Bontempi
Typ:
Synthesizer
Modell:
B8 Electric Chord Organ
Jahr:
Marke:
Hohner
Typ:
Drum machine
Modell:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Jahr:
1977
Marke:
Hohner
Typ:
Organ
Modell:
Organetta Reed Organ
Jahr:
1957