Marke:
Hohner
Typ:
Synthesizer
Modell:
Electronium Electronic Accordion Synthesizer
Jahr:
1951
Marke:
Hohner
Typ:
Drum machine
Modell:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Jahr:
1977
Marke:
Hohner
Typ:
Piano
Modell:
Clavinet I Electric-Mechanical Piano
Jahr:
1964
Marke:
Hohner
Typ:
Organ
Modell:
Electra-Melodica Analog Wind Synthesizer
Jahr:
1967
Marke:
Keio Gijutsu
Typ:
Drum machine
Modell:
Donca Matic DE-20 Analog Drum Machine
Jahr:
1966