Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
SK 20 Symphonic Ensemble Analog Synthesizer
Year:
1980
Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
CS-70M Dual Channel Polyphonic Synthesizer
Year:
1981
Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
CS-80 Dual Channel Polyphonic Synthesizer
Year:
1976
Brand:
Yamaha
Type:
Drum machine
Model:
RX-15 Digital Rhythm Programmer
Year:
1984