Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
SK 15 Symphonic Ensemble Analog Synthesizer
Year:
1981
Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
SK 20 Symphonic Ensemble Analog Synthesizer
Year:
1980
Brand:
Yamaha
Type:
Synthesizer
Model:
SK 30 Symphonic Ensemble Analog Synthesizer
Year:
1981
Brand:
Yamaha
Type:
Drum machine
Model:
RX-15 Digital Rhythm Programmer
Year:
1984