Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Year:
1987
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
M-500 SP Micro Preset Synthesizer
Year:
1977
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Year:
1990