Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
KR-33 Rhythm 33 Drum Machine
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
Mini Korg 700S Analog Electronic Synthesizer
Year:
1974
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X3 Music Workstation Keyboard
Year:
1993
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
S3 Rhythm Workstation / Multi Digital Effector Sequencer
Year:
1991
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
KMX-122 Analog 12 Channel Line Mixer
Year:
1985
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
EPS-1 Electronic Piano & Strings Synthesizer
Year:
1982
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
1982
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
SR-120 Mini Pops Automatic Rhythm Instrument
Year:
1976
Brand:
Korg
Type:
Piano
Model:
SG-1 Sampling Grand Piano
Year:
1986
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
MS-02 Synthesizer Interface CV Converter
Year:
1978
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
PE-1000 Polyphonic Ensemble Synthesizer
Year:
1976
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SE-300 Stage Echo and Reverb
Year:
1978
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
DRV-2000 Digital Reverb Processor
Year:
1987
Brand:
Korg
Type:
Controller
Model:
Lim-1 Analog Limiter Pedal
Year:
1982
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
New SG-1 Sampling Piano
Year:
1986
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
M3R AI Synthesis Sound Module
Year:
1989
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
RP-100 Rhythm Programmer
Year:
1985
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
O1/WFD Workstation Synthesis
Year:
1991
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995