Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Year:
1975
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MS-50 Modular Expander Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
PolySix PS-6 Programmable Polyphonic Synthesizer
Year:
1981
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
WS 1 Wavestation Vector Synthesis Synthesizer
Year:
1990
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
1982