Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Year:
1975
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Year:
1983