Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
800 DV Maxi-Korg Electronic Synthesizer
Year:
1974
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MS-20 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
1978
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Year:
1986
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
Karma Music Workstation Keyboard
Year:
2001