Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
MS-10 Analog Monophonic Synthesizer
Year:
1978
Brand:
Korg
Type:
Drum machine
Model:
KR-55 Rhythm 55 Drum Machine
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
Lambda ES-50 Polyphonic Ensemble Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
1982