Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
707 FM Digital Performing Synthesizer
Year:
1987
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
1982
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Year:
1986
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
Karma Music Workstation Keyboard
Year:
2001