Brand:
Hohner
Type:
Drum machine
Model:
Rhythm 80K Analog Drum Machine
Year:
1977
Brand:
Hohner
Type:
Organ
Model:
Organetta Reed Organ
Year:
1957
Brand:
Mutable Instruments
Type:
Synthesizer
Model:
Custom Modular System
Year:
2015