Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
DS-8 Digital FM Synthesizer
Jahr:
1986
Marke:
Korg
Typ:
Drum machine
Modell:
KPR-77 Programmable Rhythm Analog Drum Machine
Jahr:
1983
Marke:
Korg
Typ:
Synthesizer
Modell:
PolySix PS-6 Programmable Polyphonic Synthesizer
Jahr:
1981