Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
SB-100 Synthe-Bass Monophonic Synthesizer
Year:
1975
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995
Brand:
Korg
Type:
Effect
Model:
SDD-3000 Digital Delay
Year:
1982