Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DL-50 Delta String Synthesizer
Year:
1979
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
DSS-1 Analog Sampling Synthesizer
Year:
1985
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X3 Music Workstation Keyboard
Year:
1993
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
X5 Music Workstation Keyboard
Year:
1995
Brand:
Korg
Type:
Synthesizer
Model:
M-500 SP Micro Preset Synthesizer
Year:
1977